Edip Günay

Prof.Dr.Edip GÜNAY


 

10 Mart 1931 yılında Milas'ta doğdu, 25 Temmuz 2010 tarihinde Kuşadası'nda aramızdan ayrıldı. 1948'de Erzurum Erkek İlköğretmen Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl Prof. Eduard ZUCKMAYER'in bölüm başkanLığını yapmakta olduğu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'ne girerek Lico Amar'ın keman öğrencisi oldu ve bu okulu 1951 Haziran'ında bitirdi.

Askerlik hizmeti ile 3 yıl Bingöl Ortaokulu ve 3 yıl Bolu Lisesi müzik öğretmenliğinden sonra, bir sınavı kazanarak Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde Bernhard Klein'ın yanında asistanlığı görevine atandı (1958).

DAAD bursu ile Batı Almanya'da üç yıl keman ve oda müziği alanında öğrenim gördü. (1961-1964) Ankara'ya dönüşte Devlet Konservatuarı öğretim elemanı Belçika'lı Jules HINGY ile özel olarak çalıştı. (1965-1967)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü'nde Hazırlık Praogramı'nı bitirerek Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nde Bilim Uzmanlığı derecesini aldı (1974). Doktora yeterlilik sınavını (1976) vererek, "Fon Müziğinin İnsanın Çalışmasına Etkisi"ni inceleyen deneysel araştırması ile Bilim Doktoru Ünvanını aldı (1978).

Marmara Üniversitesi'nde Doçentlik (1988) ve Profesörlük (1995) ünvanlarını aldı.

Hizmet olarak, müzik öğretmenliği (7 yıl), Gazi Enstitüsü'nde asistanlık (3 yıl) ve Almanya dönüşünden sonra öğretmenlik (15 yıl), Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü'nde bir süre bölüm başkanlığı olarak öğretim görevliliği (6 yıl), Marmara Üniversitesi Atarürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyeliği (10 yıl) ile şu günlerde Bölüm Başkanlığı sayılabilir. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde Araştırmacılık, Müzik Psikolojisi gibi dersler vermekte ve araştırmalara danışmanlık yapmakta, konferanslar vermekte, seminerler düzenlemekteydi. Kendisi aynı zamanda Kopuz Oda Orkestrası üyesiydi.

Yayın olarak, 11 ciltlik "KEMAN" ile Çevreden Evrene Keman Eğitimi I (Ali UÇAN'la birlikte), üçü uluslararası nitelikte 20 bilimsel bildiri ve 18 yayınlanmış makale sayılabilir.


EDİP GÜNAY'IN YAŞAM ÖYKÜSÜNE EK BİLGİLER

· "YÖK/ Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi" ile ilgili çalışmalara, bölüm temsilcisi olarak katılarak panel üyeleri ile birlikte "Müzik Öğretimi" kitabının yazılmasına yardımcı oldu.

· PANELLER: Ekim 1995 - Haziran 1997 tarihleri arasında Ankara'da ayda bir kez yapıldı. Bu arada Çevre Eğitimi Fakültesinde çalışan eğitimciler için üniversitelerde yapılan seminerlerde (Bolu - Kastamonu - Antakya - Konya) öğretici olarak görev aldı.

· Eğitim Fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde 1998 - 1999 yılından itibaren uygulanacak lisans öğretim programlarının ilk taslağının yapılmasında komisyon başkanı olarak çalıştı. Ankara, 15-18 Temmuz 1997.

· Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Bölümü Başkanlığından Şubat 1998 yılında emekliye ayrıldı. (Üzerindeki dersleri halen devam etmektedir).

YAKIN ZAMANDAKİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ

· 17 Nisan 1998. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği "İlköğretim - Ortaöğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitapları Semineri"nde konuşmacı.

· 13 Mayıs 1998 Doktora tezi savunmasında jüri üyesi. Her iki tezin yöneticisi - koordinatör.

· "Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümerinde Kullanılabilecek Keman Konçertoları Dağarının İncelenmesi." Araştırmacı: Sibel AKINCI, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi.

· 2. "Türkiye'de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi." Araştırmacı: Mustafa USLU, MÜ AEF Öğretim Görevlisi.

· 14 - 15 Mayıs 1998 5. İstanbul Türk Müziği Günleri, Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu.

· "Hizmet Öncesi Müzik Öğretmeni eğitimi", Bildiri. (Ayrıca Oturum Başkanlığı)

· Mayıs 1998 Doktora Tezi savunmasında jüri üyeliği.

· "1923 - 1995 yılları arasında Türkiye'deki Toplumsal Değişim Süreçlerinin Müzik Türlerine Etkileri". Araştırmacı: Nurlu ERDAL, İTÜ TMK Öğretim Görevlisi.

· Haziran 1998 tarihinde savunması yapılan yönettiği bir tezin jüri üyeliği - koordinatörlüğü.

· "Türk Halk Müziği sistematiği ve Eğitim Müziği Besteciliğinde Kullanılabilirliği". Araştırmacı: Mehmet Ali ÖZDEMİR, MÜ AEF MEB Öğretim Görevlisi.

1997 - 1998 DERS YILINDA VERDİĞİ DERSLER

Güz 1997

· Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (Lisans VII, 3 saat)

· Keman. (Lisans VII, 2 saat)

· Müzik Eğitimi Semineri, (Lisans VII, 2 saat).

· Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri I. (Yüksek Lisans, 2 saat).

· Keman Eğitimi Metodolojisi I. (Yüksek Lisans, 1 saat).

Bahar 1998

· Keman. (Lisans VIII, 2 saat).

· Müzik Eğitimi Semineri. (Lisans VIII, 2 saat).

· Müzik Öğretim Metodları, (Lisans VI, 3 saat).

· Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri II. (Yüksek Lisans, 2 saat).

· (Türk Müziğinde Araştırma) Keman Öğretme ve Öğrenme II. (Yüksek Lisans, 1 saat).

KİTAPLARI

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 1, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Mektupla Öğretim Merkezi, Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 2, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Mektupla Öğretim Merkezi, (MÖM) Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 3, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, MÖM, Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 4, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, MÖM, Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 5, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, MÖM, Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 6, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, MÖM, Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 7, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, MÖM, Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Keman 8, Mektupla Yükseköğretim, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, MÖM, Ankara: 1975.

· Edip Günay - Ali Uçan, Yaylı Çalgılar: Keman, Sınıf II, (Birinci Yarıyıl), Yaykur açık Yüksek - Öğretim Dairesi, Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: 1976.

· Edip Günay - Ali Uçan, Çevreden Evrene Keman Eğitimi I, Birinci Konum / Birinci Kitap, Dağarcık Yayınları, Ankara: 1980.

BİLİMSEL BİLDİRİLER

· "Halk Ezgilerinin Notaya Alınmalarıyla İlgili Olarak Hata Kaynaklarının Araştırılması", MİFAD Halk Ezgilerini Notaya Alma Semineri, 1979 Ankara.

· "Yaşayan Türk Müziğinin Bir Grup İlkokul Çacuğunun Çalışmasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", III. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 24-29 Eylül 1979 İstanbul (Basılmadı).

· "Temel Eğitimde İnsancıl Davranışlar Müzik Eğitimi Yoluyla Nasıl Kazandırılabilir?" Ankara, Türk Eğitim Derneği IV. Eğitim Toplantısı. Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi No: 4 Ankara.

· Müzikbilimi Araştırmalarında Deneysel Yöntemin Gerekliliği, Akdeniz Küğ Araştırmaları I. Ulusal Kurultayı, 1981 İzmir (Basılmadı).

· Alan Araştırmalarında Kaynak Kişilere EMİK Yaklaşım, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Diaresi Yayınları, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi, G.Ü. BYYB, 1982 Ankara.

· Türk Musikisinde Köklendirilmiş Çalgı Metodları Hazırlamada Karşılaşılan Güçlükler, IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Eylül 1982 İstanbul.

· Türkiye'de Müzik Araştırmacılığı Eğitimi, I. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1984 İzmir.

· Alan Araştırmalarında Kaynak Kişilere ETİK Yaklaşım, II. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 1984 İzmir.

· Çalgı Yapımının Değerlendirilmesi ve Örgütlenmesi Üzerine Örnekler, III. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri. DE Üniversitesi GSF Yayınları, 1984 İzmir.

· Müzik Dinleme Alışkanlığımız, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi, I. Ulusal Eğitim Sempozyumu 24-30 Kasım 1986 İstanbul (Basılmadı).

· Müzik Dinleme Sürecinde İnsan, I. Müzik Kongresi, Kültür ve Turzim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yayını, Sayfa: 206-220, 1988 Ankara.

· Türk Musikisinde Bestecilik ve Seslendirme Sorunları, XVI. Uluslararası İstanbul Festivali, Türk Musikisinde Çağdaş Eğitim, çağdaş İcra Sempozyumu, 4-6 Temmuz 1988, Kültür ve Sanat Vakfı İstanbul.

· Müzik Öğretiminde Yöntem ve Değerlendirme, Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları Bilimsel Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Toplantı Tarihi: 26 Mayıs 1989 Ankara.

· 21. Yüzyıla Girerken Müziksel Kalkınmada Küçük Gruplar Projesi, Orkestra, Sayı: 201, Mayıs 1990. (Bildiri MÜ Rektörlük Binasında sunulmuştur).

· Türkiye'de Günümüzde Yaşamakta Olan Müzik Çeşitleri, I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Müzik Türlerinin Eğitimdeki Yeri, 26-28 Nisan 1993 Trabzon (Basılmadı).

· Müzikte Ölçme Teknikleri ve Müzik Eleştirisi, 21. Yüzyılda Kültür ve Müzik Sempozyumu 4-6 Mayıs 1993, İTÜ Sosyal Tesisleri Konferans Salonu, Maçka İstanbul. Kültür Bakanlığı Yayınları / 1561 Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Sanat - Müzik Dizisi 62 - 2, 1993 Ankara.

· Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Öğretim Programları İle İlgili Görüşler ve Öneriler, Güzel Sanatlar Liselerinin Sorunları Semineri 1995 Bursa.

· Müzik Öğretmeni Yetiştirmek, İTÜ Türk Musikisi Konservatuarı'nın 20. Kuruluş Yıl Dönemi Sempozyumu, 9-19 Mayıs 1996 İstanbul.

· "Araştırmacılık Eğitimi" 18-20 Eylül 1996 Yılında Marmara Üniversitesi AEF Eğitim Sempozyumu.

· Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Eğitimi Programları ve Nitelik Sorunları" başlıklı bildiri. 28 30 Kasım I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu.

MAKALELER VE MAKALE ÇEVİRİLERİ

· "J. S. Bach: Yay Tekniğinin Ustası" (George Whitman'dan çeviri). Filarmoni, Aylık Müzik ve Fikir Dergisi, Sayı: 77, Aralık 1972 Ankara.

· "Yaylı Çalgı Öğretmende Bir Grup Özel Hedefer, İki Örnek Hedefin Davranışlara Çevrilmeleri ve Bu Davranışları Ölçebilecek Ölçü Araçları", Filarmoni, Aylık Müzik ve Fikir Dergisi, Sayı: 82, 83, 84 Mayıs, Haziran, Temmuz 1973 Ankara.

· "Folklor, Müzik Eğitimi ve İki Sorun", Filarmoni , Aylık Müzik ve Fikir Dergisi, Sayı: 88, Kasım 1973 Ankara.

· Saip Egüz - Edip Günay "Müzik Eğitimi Projesi", Filarmoni, Aylık Müzik ve Fikir Dergisi, Sayı: 89, Aralık 1973, Sayı: 90 Ocak 1974 Ankara.

· "Psikolojik Danışma". (Curt Bondy'den çeviri). Uyanış, Aylık Bilim ve Sanat Eğitimi Dergisi, İzmir Eğitim Enstitüsü, Sayı: 112 - 113 - 114, 1974 İzmir.

· "Müzik Yeteneği Üzerine Düşünceler", Filarmoni, Aylık Müzik ve Fikir Dergisi, Sayı: 103 ve 104, Şubat ve Mart 1975 Ankara.

· Edip Günay - Ali Uçan "Doğal Durum", Filarmoni, Türk Filarmoni Derneği Yayın Organı, Sayı: 108, Temmuz 1975 Ankara.

· Edip Günay - Ali Uçan "Kemanda Doğal Ses Elde Etmek", Filarmoni, Aylık Müzik ve Fikir Dergisi, Sayı: 109 Ağustos 1975 Ankara.

· "Eduard Zuckmayer", Filarmoni, Türk Filarmoni Derneği Yayın Organı, Sayı: 105 Nisan 1975 Ankara.

· "Müzik Bilimleri Bölümü", (9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) tanıtma yazısı, 1984 İzmir.

· "Araştırma Üzerine Birkaç Söz", Zehra Tülin Erensoy'un Diploma Çalışması için özsöz, 1985 İzmir.

· "İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Arasındaki İlişkiler", kuruluşunun 10. yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Duyal Matbaası, Mart 1985 İzmir.

· "Halil Bedii Yönetken", Emel Günüşen'in Lisans Bitirme Tezi için. 1985 İzmir.

· "Birinci Ulusal Eğitim Sempozyumunda Müzik", Koro, Aylık Türk Müziği Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1 Mart 1987 İzmir.

· Marmara Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde yayınlanmakta olan "Müzik Yaprakları" bültenlerinde de yayınlanmış olan makaleleri vardır. (1993-1994, toplam 7 makale).

· "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Öğretim Programları ile İlgili Görüşler ve Öneriler" Orkestra, Aylık Müzik Dergisi, Sayı: 267 Mart 1996 İstanbul.

TEZİ, KİTAPLARI, DERS NOTLARI, MAKALELERİ, SUNULMUŞ BİLİMSEL BİLDİRİLERİ

· (Doktora Tezi) Fon müziğinin İnsanın Çalışmasına Etkisi: Ankara Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (1978).

· (Lisans Bitirme Çalışmaları) Bölüm müzik araştırmacısı yetiştirdiğinden öğrenciler bir araştırma ile mezun olmaktadırlar. Bu alanda 30 kadar araştırma yönetmiştir. (9 Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü'nde).

· (Doktora Düzeyinde) Sibel Akıncı "Eğitim Amaçlı Keman Konçertoları" M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Doktora Düzeyinde) Mustafa Uslu "Türkiye'de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi" M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Yüksek Lisans Düzeyinde) Recep Özçakır "Klasik Gitar Türk Okul Müziğinde Bir Eşlik Çalgısı Olarak Nasıl Kullanılabilir?" (1990) M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Yüksek Lisans Düzeyinde) Mehru Ensari "Piyano Başlangıç Öğrencileri İçin Çağdaş Türk Bestecilerinin Eserlerinden Oluşan Bir Antoloji Oluşturma Denemesi" (1990) M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Yüksek Lisans Düzeyinde) Mehmet Ali Özdemir "Bağlamanın Solo Bir Çalgı Olarak Çoksesli Kullanımı" (1992) M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Yüksek Lisans Düzeyinde) Sabri Şen "Keman Etütleri Yazarak Dağar Oluşturma Denemesi" (1993). M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Yüksek Lisans Düzeyinde) Meltem Atalay "Eğitim Amaçlı Keman Sonatları ve Sonatinleri" M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Yüksek Lisans Düzeyinde) Gülnur Yalazer "Piyano Çalmada Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar, Önlemler ve Giderilmeleri" (1995). M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

· (Yüksek Lisans Düzeyinde) Nesrin Ertok "Cumhuriyet Döneminde Yazılmış Solfej Kitaplarının İncelenmesi", (1995). M.Ü. AEF.'de Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak.

ORGANİZE ETTİĞİ VE YÜRÜTTÜĞÜ ULUSAL TOPLANTILAR

· Müzik Öğretmenleri Yaz Kursu'nda Müdürlük. Temmuz-1968. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmeni İş Başında Yetiştirme Müdürlüğünün Organizasyonu olarak. Sinop.

· I. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, yürütme kurulu başkanlığı. "Türkiye'de Müzik Eğitiminin Altmış Yılı", İzmir. 7-9 Mayıs 1984, Atatürk Kültür Merkezi.

BİLGİ VE GÖRGÜ ARTTIRMAK İÇİN KATILDIĞI YURTDIŞI ÇALIŞMALAR

· DAAD bursu ile, 1961 - 1964 yılları arasında üç yıl Batı Almanya.

· Yaz-1966 da Batı Almanya'da Weikersheim'da; oda müziği, opera ve senfonik orkestra kursu. (2 Ay).

KONFERANSLARI

· "Weikersheim'da Bir Müzik Kursu". Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde; afiş, fotoğraf ve slaytlarla. Kasım - 1966.

· "Yetenek Nedir?" Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde, Ekim 1979.

· "Müzik Mesajlarının Farklı Algılanışları", Bursa, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde. 2 Mayıs 1991.

· "Eğitim Biliminin Dünyadaki Yeri ve Önemi". İstanbul Ahmet Şimşek Lisesi. 22 Haziran 1993.

· "Günümüz Türkiyesi'nde Müzik Çeşitleri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde. 25 Ekim 1993.

· "Türkiye'de Müzik Eğitimi Araştırmaları". İstanbul, Adile Sultan Öğretmenevi ve Kültür Merkezi. 26 Mart 1994.

· "Bazı Müzik Terimlerinin Tanıtılması", İstanbul, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Kültür Merkezi. 10 Nisan 1994.

KATILDIĞI PANELLER

· "Çocuk ve Müzik". Bakırköy Belediyesi Çocuk Şenliği Çerçevesinde halka açık panel. Bakırköy Kültür Merkezi. 18 Nisan 1990. (Konuşmacı).

· "Müzik Psikolojisi ve Sorunlarına Genel Bakış" MÜ. AEF. Müzik Eğitimi Bölümü Koro Salonu. 24 Nisan 1992. (Düzenleyici ve konuşmacı olarak beş meslekdaşı ile birlikte).

· "Müzik ve İnsan". Kadıköy, Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde. 26 Haziran 1993. (Konuşmacı ve düzenleyici olarak iki meslekdaşı ile birlikte).

· "Temel Eğitimde İnsancıl Davranışlar Müzik Eğitimi Yoluyla Nasıl Kazandırılabilir?". Ankara, TED Bilimsel toplantısı, 1980. (Konuşma metni TED Yayınları, Bilim Dizisi No: 4 te yayınlandı).

· "Üretici Müzik Eğitimcisi Yetiştirmek". 24 Kasım 1994 Öğretmenlik Haftası Nedeniyle Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Konuşmacı.

· YÖK Dünya Bankası Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi Kapsamında Ankara'da Müzik Eğitimi Alanında 8 panel. (ve 2 seminer).

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SEMİNERLER

· "Keman Eğitimi Semineri". Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Deneme Lisesinde Bakanlık Organizasyonu olarak. Erenköy-Temmuz 1991, 1 ay.

· "MÜ. AEF Fen Bilimleri Enstitüsünün Müzik Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarındaki Bilimsel Araştırma Dersleri ile; Müzik Eğitimi Bölümü Lisans Programlarındaki Gitar, Ses Eğitimi ve Piyano Derslerinin Program Geliştirme Denemelerine Dönük Seminer". (Üç meslekdaşı ile birlikte). MÜ. AEF Müzik Eğitimi Bölümü Koro Salonunda. 20 Aralık 1993.

· "Dr. Shinichi Suzuki Keman Metodu". (Konuk Prof. Gönül Gökdoğan ve iki meslekdaşı ile birlikte). MÜ. AEF. Müzik Eğitimi Bölümü Koro Salonunda. 4 Nisan 1994.

· "Bilimsel Araştırmalarda Görüşme Teknikleri". (Üç Yüksek Lisans öğrencisi ile birlikte). MÜ. AEF. Müzik Eğitimi Bölümü Koro Salonunda. Mayıs 1994.

· "Arabesk Semineri". 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde, lisans öğrencileriyle. "Arabesk I. ve Arabesk II." Olarak iki kez yapılmıştır. Aralık 1982 ve Mart 1983.

KONSERLERİ

· Asistanlığı sırasında, 1958 - 1961 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde; Nurhan Cangal, Ömer Can, Fehamettin Özgüç ile birlikte çeşitli oda müziği etkinlikleri ve dinletileri gerçekleştirmiştir.

· Aynı yıllarda ikinci Erdek Şenliğinde, Sn. Hikmet Şimşek'in yönettiği orkestranın üyesi olarak.

· Almanya'da öğrencilik yıllarında Hochchule für Musik orkestrası üyesi olarak.

· Yaz - 1996 da Weikersheim yaz kursunda:

1. Fidelio operası temsillerinde orkestrada ikinci kemancı olarak,

2. Oda Müziği kursunda yaylı çalgılar dötlüsünde ikinci kemancı olarak, Mozart, Debussy; Siegfried Borris üç keman için Terzett.

3. Oda Orkestrasında başkemancı olarak çalıştı ve konserlere katıldı, Bach Suit, si minör.

4. Senfonik Orkestrada ikinci keman birinci sehpa üyesi olarak çalıştı ve Weikersheim, Würzburg ve Bonn konserlerine katıldı.

· Yaz - 1986 Sinop Müzik Öğretmenleri kursundaki konsere ise Tartini ve Vivaldi sonatları ile katıldı. (Piyanoda: Nurhan Cangal).

· Ali Uçan - Nurhan Cangal ve kendisinin oluşturduğu iki keman ve piyanodan oluşan trio ile Ankara'da, 1964 - 1979 yılları arasında Müzik Bölümünde ve çevre okullarda dinletiler verdi.

· "Başkent Oda Orkestrası" (Yöneten: Gürer AYKAL) ve "Öğretim Üyeleri Orkestrası" (Yçneten: Eduard ZUCKMAYER) üyesi olarak birçok dinletiye katılmıştır. Bazı dinletilerin başında açıklayıcı konuşmalar yapmıştır.

· Turgut Aldemir: Adalia, Ankara Radyosunda üyesi bulunduğu trio ile banda verilmiştir. Bu bant değişik aralılarla yayınlanmıştır.

· Ege Üniversitesi GSF Müzik Bilimleri Bölümü'nde kurduğu trio ile dinletiye katılmıştır. Aralık - 1979. Eser: Legrenzi Trio Sonat.

· Bunların dışında, 1965 yılında ve sonraki yıllarda müzik bölümünde piyanolu trio (Mustafa Özhan Piyano, Nevzat Özkan Viyolonsel) ve yaylı çalgılar dörtlüsü (Eva Klein Franke, Traudel Baeck ve Felix Franke ile) çalışmalarında ilgili edebiyatı tanımış; Avusturya Sefaretinde, Alman Lisesinde ve müzik bölümünde dinletilere katılmıştır.

· Kasım - 1987 MÜ. AEF. Müzik Eğitimi Bölümünde kurduğu "keman korosu"nun çalışmalarına katışmış ve birçok dinletide görev almıştır.

· 1991 yılında Piyanist Mari Barsamyan ve kemancı Sabri Şen ile oda müziği çalışmaları yapmış ve konserler vermiştir.

· Bir süre de "Kopuz Dörtlüsü"nün ikinci kemancısı olarak görev yapmıştır. (1991 - 1992).

AÇIKLAYICI KONUŞMALARI

· İzmir'de, Mart 1984'te yapılan "Tiyatro Haftası"nda, AKM'de "Konser Uvertürleri" konusunda açıklamalı plak dinletisi vermiştir.

· Yaz - 1984 döneminde, İzmir GSF Müzik Bilimleri Bölümü'nde "keman konçertoları" konusunda açıklamalı beş plak dinletisi yapmıştır.

· I. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu çalışmaları içinde 8 Mayıs 1984 günü İstanbul Radyosu'nca organize edilen bir programda, Sempozyumla ilgili olarak bir konuşma yapmıştır.

· Adı geçen sempozyumun açış konuşmalarından birini yapmıştır. Ayrıca sempozyumun son günü yapılan panele başkanlık etmiştir.

· MÜ. AEF. Müzik Eğitimi Bölümü'nde Güz-1987 döneminde açıklamalı plak saatlerini Prof. Nihat Şenel ile birlikte dönüşümlü olarak yapmıştır.

DÜZENLEDİĞİ KONFERANSLAR

· 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü başkanı olduğu 1983 - 1985 yılları arasında, bölümde; müzik bilimleriyle ilgili olarak konu alanı uzmanlarının katıldıkları beş ayrı konferansı organize etmiştir.

Prof. Dr. EDİP GÜNAY'IN SON ÇALIŞMALARI

İTÜ. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde; son dört yıldır:

Müzik Pedagojisi (Güz Yarıyılı, haftada 2 saat)

Müzik Sosyolojisi (Yaz Yarıyılı, haftada 2 saat)

Müzik Eleştirmenliği (Yaz Yarıyılı, haftada 2 ssat)

20. Yüzyıl Müzik Tarihi (Yaz Yarıyılı, haftada 4 ssat)

BAĞLAM YAYINCILIK - MÜZİK BİLİMLERİ DİZİSİ EDİTÖRLÜĞÜ

(2001 yılından bu yana, yayınlanmış kitapları)

1. Doç. Dr. Ali Ergür: Portedeki Hayalet (Müzik Sosyolojisi Üzerine felsefi denemeler).

2. Nuran Erol - Caner Işık: Arabesk'in Anlam Dünyası. Müslüm Gürses örneği. (Bilimsel Araştırma Tezi).

3. Dr. Ayhan Erol: Popüler Müziği Anlamak (Doktora Tezi. 9 Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü).

4. Edip Günay - Mehmet Ali Özdemir: Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. (Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümleri için temel kaynak, Yayını: Ekim 2003)

5. Vural Yıldırım - Tarkan Koç: Müzik Felsefesine Giriş (Alanın ilk kitabı. Edip Günay'ın önsözü ile).

Makalelerinin ilk cildi 2004 yılı içinde Bağlam Yayıncılık'ta yayınlanacaktır.

Son yazıları: Yukarıda 5 nunmarada belirtilen kitaba önsöz. Ve "Müzikolojide Ara İnsangücü Gereksinimi" Orkestra dergisi, Temmuz-Ağustos /2003, s. 12

Söyleşi: Vural Yıldırım ve Tarkan Koç ile birlikte: "Müzikli Şöyleşi. Klasik Batı Müziği ve Biz". 6 Kasım 2003, Sermet Çifter Salonu, 18:30. Yapı Kredi Bankası.

Katıldığı Son Paneller: "Türkiyede Müziğin Dünü, Bugünü, Yarını". İ.Ü. Kültür Etkinlikleri kapsamında: İlhan Usmanbaş, Yalçın Tura, Kemal Sünder, Önder Kütahyalı, G. Refiğ, Y. Aydın, S. Sandalcı, A. Doğan Sinangil, Vural Yıldırım ile birlikte.

"Kent ve Müzik" Kitap Fuarı, 2003 Ekim - Beylikdüzü. (Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Vural Yıldırım ile birlikte).

Müzik eğitimi çalışmalarını ilgilendiren bir başka yayın:

MÜZİK ÖĞRETİMİ - YÖK Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara - 1996. Yazanlar: Dr. David Dawson ile Prof. Dr. Edip Günay, Prof. Saadettin Ünal, Yard. Doç. Dr. Sefai Acay, Öğr. Gör. Sebahattin Çiçek, Öğr. Gör. Aytül Bilgili. Bu kitap tüm Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde 7. Dönemde seminer yolu ile okutulmaktadır. Her yıl yeni baskısı yapılmaktadır.

Etkinliklere ek olarak: 5. Türk Kültürü Kongresi, 17-21 Aralık 2002/ Ankara Üyeliği ve İTÜ. de vermekte olduğu seminerlerden biri olan "Terimler, Kavramlar, Tamınlar" söylenebilir. (Ekim 2002).

Geniş bilgi için Sayın Edip Günay'ın eşine başvurulabilir.